دستورالعمل

دستور العمل هرس فرم پرچين

دستور العمل هرس فرم پرچين هرس فرم پرچين در دو نوبت از سال انجام می شود .نوبت اول هرس بهاره می باشد که از فروردین ماه آغاز شده و تا اواسط خرداد ماه مهلت انجام آن می باشد . نوبت دوم هرس پایيزه می باشد که در اوایل مهرماه تا اوایل آبان ماه قابل انجام […]

ادامه مطلب

اصول و دستورالعمل های اجرایی طراحی فضای سبز معابر شهری

اصل شماره 1 – رعایت سادگی و عدم تنوع در طراحی کاشت معابر شریانی درجه 1 به لحاظ مسائل و مشکلات ترافیکی. نکته: این اصل با در نظر گرفتن مسائل زیباشناختی و عملکردی و بر اساس روح مکان اجرا می گردد. اصل شماره 2 – رعایت مساحت کافی در اطراف پای درختان و درختچه ها […]

ادامه مطلب