سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر

2705 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر هر آنچه که شهروندان باید از اجرای طرح پیاده راه سازی در هسته مرکزی شهر آمل بدانند..

1f4a5 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنردر سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر

270d - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر1f5d3 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر زمان: دوشنبه ۲۴/ ۲ / ۱۴۰۳

270d - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر1f5d3 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر زمان: دوشنبه ۲۴/ ۲ / ۱۴۰۳

1f539 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنرسخنران های این نشست:

1f464 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر “مهندس محسن عطایان” مدیر واحد طراحی فنی ونظارت شهرداری آمل

1f464 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر“دکتر سعید صداقت نیا ” مشاور طراحی معماری وناظر اجرای پیاده راه هسته مرکزی

1f464 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر ” مجید نیکجو ” مدیر گروه طراحی و بازآفرینی شهری

c4267949 1810 4adc 9fdd afdcf2ad6726 212x300 - سومین نشست دوشنبه های فرهنگی با همکاری شهرداری آمل و دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ وهنر

  نظرات