سیمای انتخاباتی در فضای شهری آمل

?1f1ee 1f1f7 - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آملمشارکت قوی، مجلس قوی?1f1ee 1f1f7 - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آمل

1f1ee 1f1f7 - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آمل1f4a5 - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آمل270d - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آمل به گزارش روابط سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری، به منظور مشارکت پرشور و حداکثری مردم در پای صندوق های اخذ رأی، تلاشگران سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در روزهای اخیر نسبت به نصب بنرهای تبلیغاتی با مضامین ملی، میهنی بر روی پل های هوایی، بیلبوردها و سازه های داربستی، سطح شهر اقدام کرده است.

1f464 - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آمل1f4a5 - سیمای انتخاباتی در فضای شهری آملرهبر انقلاب: اگر مشارکت ضعیف باشد، مجلس ضعیف خواهد شد و مجلس ضعیف توانایی کامل برای رفع مشکلات نخواهد داشت.

photo10065339690
photo10065340144
photo10065350862
photo10065338358

 

  نظرات