شبکاری برای اتمام بزرگترین بازطراحی درکاشت درخت جنگلی در بلوار شهری

1f4a5 - شبکاری برای اتمام بزرگترین بازطراحی درکاشت درخت جنگلی در بلوار شهری1f332 - شبکاری برای اتمام بزرگترین بازطراحی درکاشت درخت جنگلی در بلوار شهری سبزهمتان منطقه۲ سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل در فعالیت چند روزه کاری دراجرای این طرح، حدود ۸۰۰ اصله درختچه از نوع” انجیلی” از گونه های جنگلی هیرکانی به طول۲/۵ کیلومتر در بلوار بسیج کاشتند.

photo9388775854
photo9388778173

 

  نظرات