آغاز بازطراحی و اصلاح الگوی کاشت در فضای سبز شهری آمل

1f464 - آغاز بازطراحی و اصلاح الگوی کاشت در فضای سبز شهری آملرییس سازمان سیما منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل ، از شروع بازطراحی و اصلاح الگوی کاشت و فضای سبزبلوارهای سطح شهر به منظور افزایش کیفیت فضای سبز، زیباسازی منظر شهری و رضایتمندی شهروندان خبر داد.

270d - آغاز بازطراحی و اصلاح الگوی کاشت در فضای سبز شهری آمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل ، ” حسن مهدوی فر” گفت: اجرای این طرح درحال حاضر در بلوار بسیج وطبری وقائم با جابه جایی گونه های قبلی درخت ودرختچه ها و کاشت گونه درخت هیرکانی ( انجیلی) شروع شده است.

1f333 - آغاز بازطراحی و اصلاح الگوی کاشت در فضای سبز شهری آمل1f4a5 - آغاز بازطراحی و اصلاح الگوی کاشت در فضای سبز شهری آملوی با بیان اینکه این طرح با هدف یکنواختی در کاشت گونه های درختی درفضای سبزبلوارها ، افزایش کیفیت فضای سبز، زیباسازی منظر شهری و رضایتمندی شهروندان در دستور کار قرار گرفته است، یادآورشد، این طرح در بلوارهای ولایت و سردارشهید منفرد نیاکی نیز اجرا خواهد شد.

photo8983740614
photo8983740484
photo8983739683
photo8983739365
  نظرات