اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل…

2728 - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل...1f33a - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل... با هدف زیباآرایی منظرشهری #گلدان گل های حجمی با قابلیت شب نور و با کاشت گل های زینتی# در مسیرهای میدان ۱۷شهریور، میدان قائم، بلوارامام خمینی(ره)و ورودی شهرداری به همت واحد زیباسازی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل جانمایی و نصب شد.

1f4a5 - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل... هفته گذشته نیز از این نمونه گلدان حجمی در مسیر بلوار امام رضا(ع) تا روبروی اداره پست جانمایی ونصب شده بود.

1f4a5 - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل...2705 - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل... این اقدام واحدزیباسازی در بلوارهای دیگر نیز جانمایی و نصب خواهد شد…

 

زیباسازی-1
زیباسازی-2
زیباسازی-3
زیباسازی-4
زیباسازی-5

 

1f4a5 - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل...270d - اقدام های تحولی درحوزه زیباسازی شهری آمل... روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات