بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل

1f4a5 - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل1f332 - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآملدر راستای پاسخ به مطالبات به حق شهروندان…

2728 - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل1f33a - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل

1f4aa - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل1f530 - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل به همت تلاشگران واحد اجرایی و زیباسازی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، روند بهسازی و نوسازی کامل سرویس بهداشتی پارک شهر در حال انجام است.

پارک شهر

1f4a5 - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل270d - بهسازی و نوسازی سرویس بهداشتی پارک شهرآمل روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات