نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل

2747 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل رییس سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، از اجرای طرح تعویض ونصب تابلوهای جدید معرفی و نامگذاری میادین وتقاطع ها در راستای زیبا سازی و یکسان سازی شهری خبر داد.

1f530 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل270d - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیمامنظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، ” حسن مهدوی فر” گفت: این طرح به همت واحد زیباسازی این سازمان در میادین وتقاطع های جدید سطح شهر که فاقد تابلو بوده و یا تابلوهای آن‌ فرسوده شده‌اند، درحال نصب تابلوهای جدید است.

1f4a5 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل وی افزود: هدف از این اقدام؛ بهبود وضعیت شناسایی میادین و دسترسی آسانتر شهروندان به نقاط و مقصد مورد نظرشان درحال اجرا است و به همین منظور تابلو خیابان های اصلی و فرعی، در دستور کار منطقه قرار گرفته و به مرور درحال انجام است.

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل1f447 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل @sabzAmol

 

1f4a5 - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآمل270d - نصب و تعویض تابلو معرفی میادین شهرآملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

 

  نظرات