جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل

1f3f4 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل1f4a5 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آملرئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، از نصب المان‌های مناسبتی همزمان با شروع ماه محرم و هویت بخشی به سیمای شهری آمل متناسب با این ایام در سطح شهر خبر داد.

1f3f4 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل1f4a5 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، حسن مهدوی فر گفت: به منظور فضاسازی متناسب با این ایام در مکان‌های عمومی شهر و افزایش شور و شوق معنوی خاصه ماه محرم در سطح شهر ، سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل اقدام به طراحی ، ساخت و نصب ۲۲ المان‌ ویژه ماه محرم در سطح شهر نموده است.

1f3f4 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل1f4a5 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آملوی افزود: این المان‌ها به همراه بنر بر روی پل های هوایی و بیلبوردهای سطح شهر نصب شده تا شور و حماسه حسینی در قالب‌های نمادین در شهر تجلی یابد.

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل1f447 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آملسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل@sabzAmol

 

1f4a5 - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آمل270d - جلوه گری المان های مناسبتی ویژه محرم درسیمای شهری آملروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات