برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم

1f4a5 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم برگزاری دوره های آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل وگیاهان آپارتمانی وفضای سبز

2728 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم شروع دوره

23f0 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم ساعت ۱۸

2728 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم روز شنبه ۲۷ خرداد- پارک مادر

1f332 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم روز یکشنبه ۲۸ خرداد- پارک لادن

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم1f447 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سومسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم @sabzAmol

 

1f4a5 - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سوم270d - برگزاری دوره های آموزشی شهروندی و رایگان گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز در ایستگاه سومروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات