برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز

خبر خوش سازمان سیما، منظروفضای سبزشهرداری آمل به علاقمندان و دوستداران گل وگیاه وفضای سبز خانه ها

26a1 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز2733 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل وگیاهان آپارتمانی وفضای سبز

2728 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز شروع دوره ها

23f0 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز ساعت ۱۰ صبح

1f4a5 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبزروز سه شنبه ۲۳ خرداد – پارک دهکده طلایی

2728 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز روز چهارشنبه ۲۴ خرداد- پارک بیدستان

1f33a - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز روز شنبه ۲۷ خرداد _ پارک مادر

1f332 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز روز یکشنبه ۲۸ خرداد

 

خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز1f447 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز

instagram.com/sima.manzar.fazayesabz .amol

1f4a5 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبزسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبزhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز@sabzAmol

 

1f4a5 - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبز270d - برگزاری دوره های رایگان آموزش شهروندی و رایگان پرورش گل و گیاه آپارتمانی و فضای سبزروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات