نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر

1f338 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطرحلول ماه شوال وعیدسعید فطر مبارک باد1f338 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر

2728 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر1f4a5 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل انجام شد:

سیمای شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر 1f4a5 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر270d - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل ، همزمان با فرارسیدن عید سعید فطر، نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهری توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل انجام شد.

 

 

 

270d - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر1f5d3 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر خبر واطلاعات دیگر سازمان را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر1f447 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر

@sima.manzar.fazayesabz.amol

1f4a5 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطرسایت:https://simamanzar-amol.ir/

بله: 1f194 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطرhttps://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا: 1f194 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر @sabzAmol

1f4a5 - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطر270d - نصب المان ها، آذین بندی و زیباسازی محیط شهر آمل به مناسبت عید سعید فطرروابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات