زیباآرایی میدان علویان، ورودی شهرآمل در استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۲

به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل، در راستای استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۲ و ایجاد زیبایی در سیمای شهری کاشت گل های بهاری در میدان علویان در ورودی شهر توسط عوامل اجرایی منطقه یک سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل انجام شد.

 

سازمان سیما ومنظر وفضای سبزشهری را در این صفحات همراهی بفرمایید 1f447 - زیباآرایی میدان علویان، ورودی شهرآمل در استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۲1f447 - زیباآرایی میدان علویان، ورودی شهرآمل در استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۲1f447 - زیباآرایی میدان علویان، ورودی شهرآمل در استقبال از نوروز و بهار ۱۴۰۲

بله:

https://ble.ir/httpsbleir_sima_manzar_news

ایتا:

Https://eitaa.com/@sabzAmol

 

روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات