دستور العمل هرس فرم پرچين

  • تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۱
  • دسته بندی : دستورالعمل
  • نظرات : 0

دستور العمل هرس فرم پرچين

هرس فرم پرچين در دو نوبت از سال انجام می شود .نوبت اول هرس بهاره می باشد که از فروردین ماه آغاز شده و تا اواسط خرداد ماه مهلت انجام آن می باشد . نوبت دوم هرس پایيزه می باشد که در اوایل مهرماه تا اوایل آبان ماه قابل انجام است . نکته حائز اهميت این است که از انجام هرس پرچين ها در فصل تابستان و اوج گرماباید اجتناب کرد. در مورد هرس فرم پرچين رعایت نکات زیر ضروري می باشد.

1.با توجه به اینکه معمولا در فرودین ماه ، پرچين هاي برگ نو از رشد کمی برخوردار هستند ابتدا نسبت به هرس فرم پرچين هاي زرشك قرمز و زرشك دائم سبز یا سایر گونه هاي پرچين اقدام شود و پس از آن هرس فرم پرچين هاي برگ نو انجام شود.

2.ارتفاع کوتاه کردن پرچين07سانتی متر تا حداکثر1متر و عرض پرچين07-07سانتيمتر در نظرگرفته شود به جز موارد خاص که باید بنا به موقعيت تصميم گيري شود.
3.در فواصل11متري تقاطع ها و یا دور برگردان ها با توجه به نوع پرچيننسبت به کوتاه کردن پرچين تا ارتفاع حداکثر37سانتی متر و یا جابجایی پرچين و جایگزینی گياهان پاکوتاه اقدام شود.

4.کوتاه کردن پرچين ها باید به نحوي باشد که مقطع بالا کوچکتر از سطح مقطع پایين باشد تا از ایجاد سایه بر قسمت پایين و شيوع بيماریهاي گياهی جلوگيري شود.

5.عمليات هرس پرچين با استفاده از ادوات داراي تيغه برش تيز و ضدعفونی شده جهت ایجاد سطح برش صاف انجام شود .

6.از انجام هرس هاي شکل سازي و ایجاد اشکال مختلف در پرچين هاي موجود در رفيوژ ها و ميادین اجتناب شود .

7.بقایاي گياهی زائد حاصل از هرس پرچين ها، خرد شده و به سيلوي تهيه خاکبرگ منتقل شود.

8.باتوجه به اینکه انجام هرس هاي مکرر بر روي پرچين هاي برگ نو سبب افزایش نياز آبی آنها میشود،ازانجام هرس فرم پرچين درفصل بهاردرمحلهایی که پرچين آنها درزمستان سال گذشته جوان سازي شده است خودداري گردد و هرس فرم فقط برروي پرچين هاي جوانسازي نشده انجام شود.

  نظرات