پارک زنبق 1 (کوچک)

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
زنبق 1(کوچک) 512m محله ای 1389 بلوار منفرد – 200 متری مهر آباد

تعداد درختچه ها و درختها 21 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
یوکا 1
سرو شیراز 1
تاکسودیوم 3
نارنج 11
خرزهره 5

گالری عکس:

  نظرات