پارک پیچک

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک سال ساخت آدرس
پیچک 1616m محله ای 1397 بلوار کارگر- دریای 49

تعداد درختچه ها و درختها 90 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
افرا 12
نارنج 48
جونی پیروس 7
سرو خمزه ای 23

گالری عکس:

  نظرات