پارک فرهنگ شهر

مشخصات:

نام پارک مساحت کاربری پارک آدرس
فرهنگ 5887m محله ای بلوار شیخ فضل الله نوری –فرهنگ شهر

تعداد درختچه ها و درختها 237 اصله می باشد که شامل :

نام درختان و درختچه ها تعداد اصله
سکویا 13
شیشه شور 5
کریپتومریا 1
سرو طبری 12
خرزهره 3
بید مجنون 7
اکالیپتوس 5
سرو شیرازی 18
سرو خمره ای 7
رز 54
اقاقیا 18
پالم 4
سرو زربین 36
کامیس پاریس 19
سدروس 4
سرو نقره ای 1
لاوسون 28
یاس هلندی پیوندی 2

گالری عکس:

  نظرات