مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند

1f332 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند1f4a5 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتنددر ادامه کاشت نهال های مثمر در فضای سبز شهری آمل:

مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند.

1f332 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند1f4a5 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتنددر ادامه کاشت نهال های مثمر درفضای سبزشهری آمل، در مراسمی با حضور فرماندار، معاونان فرماندار، فرمانده سپاه و مدیرمنطقه یک سازمان سیمامنظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل به یاد سرلشکر علی زاهدی، و شهدای همراه در کنسولگری ایران در دمشق در محوطه فرماندهی یکی از گردان های سپاه ناحیه شهرستان آمل چندین اصله نهال کاشته شد.

270d - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند1f464 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند به گزارش روابط عمومی سازمان سیما، منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل، سرهنگ داغمه چی، فرمانده سپاه ناحیه شهرستان آمل از ابتکارعمل رییس سازمان سیما منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل برای کاشت نهال ویادبود شهدای راه قدس و همچنین توجه جدی به توسعه و بهبود فضای سبزشهری قدردانی کرد.

1f332 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتند1f4a5 - مسئولان شهری آمل به یاد شهدای قدس نهال کاشتندکاشت نهال های مثمر شامل نارنج، گلابی، سیب، آلبالو، توت و انار به منظور ایجاد نشاط و شادابی در روحیه شهروندان و زیبایی پارک ها و توسعه فضای سبز شهری به همت گروه های مردم نهاد و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل در روزهای گذشته اجرایی شد.

photo10722475334
photo10722475241
photo10722475177

 

  نظرات