کاشت درختان مثمر در فضای سبز شهری آمل

2728 - کاشت درختان مثمر در فضای سبز شهری آملکاشت نهال های مثمر در پارک ها وفضای سبزشهری به همت گروه های مردم نهاد و سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری آمل اجرایی شد.

1f530 - کاشت درختان مثمر در فضای سبز شهری آمل به گزارش روابط عمومی سازمان سیما منظروفضای سبزشهری شهرداری آمل، در گام نخست اجرای این طرح حدود هزار اصله انواع نهال مثمر شامل، گلابی، سیب، آلبالو، توت و انار به منظور زیباسازی پارک ها و توسعه فضای سبز شهری با استقبال گروه های مردمی کاشته شد.

1f4a5 - کاشت درختان مثمر در فضای سبز شهری آملرییس سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهردای آمل، بیان اینکه رویکرد شهرداری آمل در راستای بهبود سیما و منظر و توسعه فضای سبز از جمله اهداف بهسازی و توسعه درختکاری درسطح شهر است، گفت: پس از جلسات فنی و کارشناسی کارگروه ویژه در سازمان و ضرورت اصلاح بستر کاشت، از سال گذشته دربلوارهای بسیج، مطهری وطبری اجرایی شده درسال جاری نیز ادامه خواهد داشت.

2728 - کاشت درختان مثمر در فضای سبز شهری آمل270d - کاشت درختان مثمر در فضای سبز شهری آمل حسن مهدوی فر، افزود: حفظ و نگهداری فضای سبز در مشارکت شهروندان است، وکاشت درخت، نهال، گلکاری بوستان ها و بلوارهای سطح شهر در روحیه و نشاط و شادابی شهروندان نقش بسزایی را ایفا می‌کند و موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه فضای سبز شهری منجر خواهد ‌شد.

photo10702978748
photo10702978677
photo10702978719
  نظرات