تقدیر رییس اداره فرهنگ وارشاد از خدمات سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای همراهی عنوان پایتخت کتاب ایران

1f4a5 - تقدیر رییس اداره فرهنگ وارشاد از خدمات سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای همراهی عنوان پایتخت کتاب ایران2705 - تقدیر رییس اداره فرهنگ وارشاد از خدمات سازمان فضای سبزشهرداری آمل برای همراهی عنوان پایتخت کتاب ایران به گزارش روابط عمومي سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل، رییس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان آمل با حضور درسازمان سیما، منظر وفضای سبزشهرداری آمل از تعامل وهمکاری خوب دکترمهدوی فر رییس این سازمان برای انجام اقدام های زیربنایی ازجمله ” نامگذاری دوخیابان به نام کتاب، بهسازی ونوسازی دو المان کتاب ونصب بنرهای متعدد ” درسطح شهر در راستای همکاری برای انتخاب شهرآمل برای قرارگرفتن درمرحله نهایی شهر پایتخت کتاب کشور تقدیر وقدردانی کرد.

1402-07-18(خبر2)
1402-07-18(خبر1)
  نظرات