نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد

203c - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد26d4 - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شدقابل توجه شهروندان محترم26d4 - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد203c - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد

1f6ab - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد نصب خودسرانه هرگونه بنرهای تبلیغاتی و غیره در سطح شهر بدون اخذ مجوز از این سازمان ممنوع و درصورت مشاهده سازه های تبلیغاتی جمع آوری خواهد شد.

1f4a5 - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد این اقدام در راستای ساماندهی به وضعیت تبلیغات محیطی و حذف زوائد شهری و زیباسازی منظر شهری توسط واحدزیباسازی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل بدون اغماض در حال اجرا است.

 

photo6173855766

 

1f4a5 - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد270d - نصب بنر بدون مجوز در شهر آمل ممنوع شد روابط عمومی سازمان سیما منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل

  نظرات