اساسنامه

فصل اول- کلیات
ماده 1- نام سازمان، سازمان سیما، منظر وفضای سبزشهری شهرداری آمل است که در این اساسنامه بطور اختصار ” سازمان” نامیده می شود وطبق مفاد ومقررات این اساسنامه اداره می شود.
تبصره- سازمان ازهر حیث وابسته به شهرداری می باشد، پیش بینی اساسنامه به مثابه شیوه نامه اداره سازمان های وابسته درچارچوب اختیارات قانونی آن است و شخصیت حقوقی مستقلی از شهرداری برای سازمان ایجاد نمی کند.
ماده 2 – مرکز اصلی سازمان شهر آمل بوده و حوزه فعالیت سازمان در محدوده قانونی و حریم همان شهر می باشد.
ماده 3 – مدت زمان فعالیت سازمان چهارسال می باشد. حداقل شش ماه قبل از اتمام دوره فعالیت، شهرداری می تواند در صورت نیاز به تمدید فعالیت سازمان تقاضای خود را به همراه گزارش عملکرد وبرنامه های آتی وصورت های مالی حسابرسی شده وتفریغ بودجه مصوب سازمان درطول زمان فعالیت، پس از تصویب شورای اسلامی شهربه وزارت کشور( سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور) ارائه نماید. تا زمان اعلام نتیجه، سازمان می تواند براساس اساسنامه مصوب به فعالیت ادامه دهد.

فصل دوم- موضوع فعالیت سازمان

ماده 4 – اهم وظایف وماموریت های سازمان درچارچوب وظایف قانون شهرداری به شرح ذیل است:
1.

مدیریت تهیه، تدوین واجرای طرح های مطالعاتی موضعی وموضوعی فضای سبز وباز، نما و منظر شهری مبتنی بر طرح های مصوب جامع و تفصیلی وبرنامه راهبردی –عملیاتی توسعه شهروشهرداری واسناد ارتقاء کیفیت محیطی با رویکرد شهر پایدار
2 . مدیریت توسعه متوازن کمی وکیفی فضای سبزومنظرشهری ازنظر اکولوژیکی، زیست محیطی ، گردشگری، اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگ عمومی درسطوح مختلف عملکردی و درنظر گرفتن نیازهای کلیه اقشار جامعه
3 . برنامه ریزی و مدیریت یکپارچه وهماهنگ منظرشهری
4 . استفاده از انواع هنرهای شهری اعم از گرافیک محیطی، احجام ومجسمه های شهری، مبلمان، آب نماها، نورپردازی فضاهای شهری در زیباسازی شهری مبتنی بر نتایج مطالعات کاربردی
5 . صدور مجوز ونظارت بر طراحی ونصب هرگونه تابلوتجاری، تبلیغاتی، مشاغل ونظایرآن
6. مدیریت اجرای طرح های موضعی وموضوعی روشنایی ونورپردازی فضاها واماکن عمومی، عناصرونمادهای شهری.
7. شناسایی مکان های غیرقابل دفاع شهری واتخاذ تدابیرلازم برای امن کردن آنها
8. مدیریت طراحی ، احداث ، توسعه وتجهیز، بازپرایی ونگهداری فضاهای سبزشهری عمومی
9. مدیریت توسعه فضاهای تفریحی ، شهربازی ها، باغ وحش ، پارک طبیعت، ، پارک بانوان ونظایرآن.
10. مدیریت اجرای طرح های فضای سبزشهری عمومی واقع در حریم شهرها با تاکید بر کمربندفضای سبز.
11. ایجاد سامانه اطلاعات، پایش وارزیابی فضاهای سبزشهری
12. شناسایی، ثبت اطلاعات وجلوگیری ازتخریب باغات واقع در محدوده وحریم شهرها واتخاذ راه کارهای حمایتی از مالکین آنها
13. شناسایی واستقاده از ظرفیت های جدید وتکنولوژی های نوین برای توسعه ونگهداری فضای سبزشهری ( پشت بام های سبز، فضاهای سبزعمودی ونظایرآن) مبتنی بر مطالعات کاربردی متناسب با شرایط و ویژگیهای محلی
14. حفظ، احیا وایجاد باغ های عمومی شهری با استفاده از دانش بومی والگوهای سنتی ومحلی باغ ایرانی متناسب با شرایط و ویژگیهای محلی
15. شناسایی، تنوع بخشی وبهبودزیستگاه های حیاط وحش بومی واقع در فضای سبزشهری عمومی نظیرپرندگان.
16. بررسی، شناسایی، مدیریت تولید واستفاده از گونه های گیاهی زینتی وغیرزینتی با نیازآبی وهزینه نگهداری پایین وسازگارباشرایط منطقه در سطوح فضای سبزشهری با رعایت اصول فنی طراحی کاشت وبا تاکید بر توسعه احجام سبز.
17. شناسایی واستفاده بهینه ازمنابع آبی پایدار با اولویت استفاده ازپساب تاسیسات تصفیه فاضلاب وسایرآب های نامتعارف، ایجاد شبکه مستقل آبرسانی فضای سبزشهری عمومی ازآب شرب شهری واصلاح روش های آبیاری سنتی وجایگزینی با روشهای نوین آبیاری.
18. حفاظت واستفاده بهینه از منابع خاک با بکارگیری روشهای اصلاح وتقویت خاک درعرصه های فضای سبزشهری عمومی.
19. رعایت استانداردها، ضوابط ومقررات ایمنی، بهداشت ومحیط زیست در حوزه فعالیت.
20. مدیریت ایجاد وبهره برداری ازسرویس های بهداشتی عمومی
21. آموزش شهروندی وارتقاء آگاهی های عمومی در زمینه فضای سبزو منظرشهری وبسترسازی لازم به منظور جلب مشارکت های عمومی با استفاده از ظرفیت شورای اسلامی شهر.
22. ارائه خدمات ومشاوره تخصصی به سایر شهرداریها، دهیاریها، شهروندان، ارگانها، سازمانها، نهادها، نیروهای نظامی وانتظامی درخصوص طراحی، ایجاد، نگهداری وبهره برداری ازفضای سبز با اخذ تعرفه بهاء تمام شده خدمات.
23. توسعه واستفاده از ظرفیت واقفین و خیرین، تشکل های تخصصی وحرفه ای، شرکت های تعاونی و خصوصی با رویکرد خرید خدمات، مشارکت و واگذاری مدیریت واحدهای تحت مالکیت شهرداری به آنها.